Home > Klachtenprocedure

SVC SchoolvoorCoaching B.V.
Biltstraat 200
3572 BS Utrecht
KvK 28074806

  1. School voor Coaching vindt het uiterst belangrijk tevreden klanten te houden. Indien door de klant bij de uitvoering van de opdracht / training tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de klant verzocht de klacht, voorzien van argumenten, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de opdracht / training, in te dienen via welkom@schoolvoorcoaching.nl.
  2. De ontvangst van de klacht wordt door ons binnen één week schriftelijk bevestigd aan de indiener.
  3. De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van School voor Coaching.
  4. De directie van School voor Coaching zal binnen drie weken na ontvangst, een adequate reactie geven.
  5. Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen de klant en School voor Coaching, kan de klant zich wenden tot een onafhankelijke derde welke in onderling overleg op kosten van School voor Coaching wordt gekozen. Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend voor School voor Coaching.
  6. De binnengekomen klachten worden geregistreerd en bewaard voor een termijn van twee jaar.

Utrecht, mei 2024