SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil

Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden SVC SchoolvoorCoaching BV en SchoolvoorCoaching BV

Algemeen - artikel 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Deelnemer: degene die de opleiding of training daadwerkelijk gaat volgen.
 • Contractant: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleiding of training.
 • Annuleren: de (tijdelijke) opzegging van de opleiding of training door de deelnemer of contractant.
 • Startdatum opleiding of training: de eerste bijeenkomst van de opleiding of training; deze wordt aan de deelnemer per e-mail medegedeeld.
 • Opleidingsprijs: de prijs van de opleiding of training zoals deze op de website van SchoolvoorCoaching staat vermeld, verminderd met eventuele kortingen.

Alle genoemde bedragen in deze algemene voorwaarden zijn exclusief btw. Waar SchoolvoorCoaching genoemd staat, kan zowel SVC SchoolvoorCoaching BV als SchoolvoorCoaching BV worden gelezen.


Inschrijven - artikel 2

De inschrijving wordt op het moment van ontvangst van het digitale inschrijfformulier door SchoolvoorCoaching aanvaard, tenzij het tegendeel aan de deelnemer wordt medegedeeld.


Uitvoering - artikel 3

3.1 SchoolvoorCoaching levert de opleiding of training waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven conform hetgeen daarover op de SchoolvoorCoaching website ten tijde van het startmoment staat vermeld.

3.2 SchoolvoorCoaching is gerechtigd:

 • de opleidingsprogramma's tussentijds te wijzigen;
 • de indeling van de dag- en avondopleidingen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
 • aanmeldingen voor een opleiding of training niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen;
 • het aantal bijeenkomsten van een opleiding of training te reduceren, waarbij de prijs hetzelfde blijft en waarbij het aantal bijeenkomsten van de modulen met maximaal 15% wordt teruggebracht;
 • de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal twee deelnemers te verhogen;
 • middels haar trainer een deelnemer, bij (verdenking op) coronagerelateerde klachten, de toegang tot de training te weigeren.

3.3 Overmacht en annulering 

 • Indien er zich voor een cursus te weinig deelnemers hebben opgegeven, houdt SchoolvoorCoaching zich het recht voor om de opleiding af te gelasten. Ingeschreven deelnemers worden hierover voor de startdatum geïnformeerd. De deelnemer wordt in overleg en indien mogelijk met voorrang doorgeplaatst naar de eerstvolgende cursus tenzij de deelnemer een annuleringverzoek indient die door het SchoolvoorCoaching zal worden opgevolgd. Evt. reeds betaald cursusgeld zal in dat geval worden teruggestort.
 • Indien de docent op een lesdag niet beschikbaar is door uitval en een vervangende docent niet kan worden gevonden zal SchoolvoorCoaching de deelnemers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen, de les zal worden ingehaald in overleg met de cursisten.
 • Indien de deelnemer door overmacht de lesdag niet kan bijwonen dient de deelnemer dit zo spoedig mogelijk aan SchoolvoorCoaching door te geven zodat de docent hiervan op de hoogte kan worden gesteld.
 • indien door overmacht de leergang niet kan worden gestart of worden voortgezet -bijv. door een overheidsmaatregel- zal het instituut haar uiterste best doen om een vervangende startdatum of een vervangende methode voor te stellen om de leergang alsnog te laten doorgaan. Deelnemers worden hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.


Legitimatie - artikel 4

De deelnemer is verplicht tijdens het volgen van bijeenkomsten een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en dit op verzoek van de docent of van een functionaris van SchoolvoorCoaching te tonen.


Inhalen - artikel 5

De deelnemer heeft in beginsel niet het recht een gemiste bijeenkomst bij een andere groep in te halen. Wij zullen vanwege de Corona-situatie echter ons uiterste best doen om te kijken of er toch mogelijkheden voor inhalen zijn. Extra gemaakte kosten voor daadwerkelijk inhalen kunnen aan de deelnemer doorberekend worden


Betaling - artikel 6

6.1 Op het digitale inschrijfformulier wordt door de deelnemer aangegeven of de opleidingsprijs in één keer dan wel in drie gelijke termijnen zal worden voldaan. Bij gespreide betaling geldt dat de laatste termijn moet zijn voldaan vóór afronding van de opleiding.

6.2 Indien – na facturering door SchoolvoorCoaching – door deelnemer alsnog een gespreide betaling wordt gewenst, wordt er € 125,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

6.3 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden d.m.v. overschrijving op de op de factuur genoemde bankrekening voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

6.4 Indien – na facturering door SchoolvoorCoaching – door deelnemer wijzigingen worden gewenst waardoor SchoolvoorCoaching genoodzaakt is een nieuwe factuur te produceren, worden er wordt er € 125,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

6.5 Indien sprake is van een creditering, dan zal binnen 14 werkdagen worden terugbetaald of verrekend.


Betalingsregeling - artikel 7

Indien de contractant, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij zich uitsluitend schriftelijk wenden tot SchoolvoorCoaching met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien SchoolvoorCoaching met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Dit dient tevens als enig bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.


Wanbetaling - artikel 8

8.1 Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de contractant.

8.2 Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten en examens van SchoolvoorCoaching worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten en de examens vervalt de financiële verplichting ten opzichte van SchoolvoorCoaching niet.

8.3 De overeenkomst met de contractant kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door SchoolvoorCoaching worden verbroken. SchoolvoorCoaching is in dat geval gerechtigd de totale opleidingsprijs aan de contractant in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.


Annuleren - artikel 9

9.1 Annuleren van een opleiding of training kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend of digitaal per e-mail. De datum van de poststempel of de datum van de e-mail geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de digitale bevestiging van SchoolvoorCoaching. De startdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

9.2 Na aanmelding geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

9.3 Annulering open opleiding:

 1. Tot 2 maanden voor aanvang van een workshop, training of opleiding bedragen de annuleringskosten 10% van de overeengekomen prijs.

 2. Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van een workshop, training of opleiding bedragen de annuleringskosten 20% van de overeengekomen prijs.

 3. Tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van een workshop, training of opleiding bedragen de annuleringskosten 30% van de overeengekomen prijs.

 4. Vanaf twee weken voor aanvang van een workshop, training of opleiding bedragen de annuleringskosten 50% van de overeengekomen prijs.

 5. Bij tussentijdse beëindiging van een workshop, training of opleiding bedragen de annuleringskosten 50% van de overeengekomen prijs plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:
 • Bij opleiding lopend over het jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden/dagen waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.

 • Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.

9.4 Annulering InCompanytrajecten:

 1. Tot acht weken voor aanvang van het InCompanytraject worden geen kosten in rekening gebracht, behalve reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van de opleiding of training.

 2. Tot zes weken voor aanvang van het InCompanytraject bedragen de annuleringskosten 50% van de trainingskosten en 100% van de voorbereidingskosten conform uitgebrachte offerte.

 3. Binnen zes weken voor aanvang van het InCompanytraject bedragen de annuleringskosten 100% van de volledige voorbereidings- en trainingskosten conform uitgebrachte offerte

9.5 Annulering Personal en Teamcoaching: vanaf twee weken voor aanvang bedragen de annuleringskosten 50% van de overeengekomen prijs.

9.6 Voordeelpakket bij annulering.

Heeft een deelnemer een voordeelpakket afgenomen en wordt er een opleiding geannuleerd door SchoolvoorCoaching of door de deelnemer zelf, dan wordt eerst de mogelijkheid om aan een vervangende opleiding deel te nemen onderzocht.  Is een vervangende opleiding geen optie, dan zijn de volgende voordeeltarieven nog steeds van kracht.

▪ Workshoppakket
Heb je je voor twee of meer workshops tegelijkertijd ingeschreven, dan ontvang je per workshop € 25,- voordeel op de opleidingskosten excl. BTW.

Worden één of meer workshops geannuleerd, dan vervalt ook per workshop het voordeel van € 25,- op de opleidingskosten excl. btw.

▪ Combinatiepakket workshop + training
Heb je je voor een workshop en training tegelijkertijd ingeschreven, dan ontvang je € 100 voordeel op de opleidingskosten excl. btw.

Wordt de workshop geannuleerd, dan vervalt ook de € 25,- voordeel op de opleidingskosten excl. btw.

Wordt de training geannuleerd, dan vervalt ook de € 75,- voordeel op de opleidingskosten excl. btw.

▪ Combinatiepakket training + training
Heb je je voor twee trainingen tegelijkertijd ingeschreven, dan ontvang je € 150 voordeel op de opleidingskosten excl. btw.

Wordt één van de twee trainingen geannuleerd, dan vervalt het voordeel van € 75,- op de opleidingskosten excl. btw.

9.7 Indien de deelnemer komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij SchoolvoorCoaching. SchoolvoorCoaching behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen. De annuleringskosten zullen in een dergelijk geval worden beperkt tot € 125,- administratiekosten en daarnaast 100% van de prijs over de reeds gevolgde en lopende delen van de opleiding of training en de niet te annuleren arrangementskosten van het conferentieoord.

9.8 De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. Artikel 8 en 9 zijn overeenkomstig van toepassing.


Copyright - artikel 10

Van het door SchoolvoorCoaching verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SchoolvoorCoaching. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.


Eigendomsrecht cursusmateriaal - artikel 11

Het uitgereikte cursusmateriaal wordt eigendom van de deelnemer.


Aansprakelijkheid - artikel 12

12.1 SchoolvoorCoaching heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van SchoolvoorCoaching is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met een eventueel eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van SchoolvoorCoaching beperkt tot het bedrag dat SchoolvoorCoaching voor de betreffende opleiding of training in rekening heeft gebracht.

12.2 Indien SchoolvoorCoaching aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van SchoolvoorCoaching veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Gevolgschade (waaronder inkomsten- en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.

12.3 Voor fouten van door SchoolvoorCoaching ingeschakelde derden is SchoolvoorCoaching alleen aansprakelijk, indien SchoolvoorCoaching bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien.

12.4 Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen een jaar nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.

12.5 De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.


Persoonsregistratie en vertrouwelijkheid - artikel 13

Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die SchoolvoorCoaching verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

SchoolvoorCoaching zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren en vertrouwelijk behandelen op de wijze die de wet AVG voorschrijft. Het SchoolvoorCoaching privacybeleid geeft invulling aan de wet- en regelgeving die uit de AVG voortvloeit. Voor de details hiervan verwijzen we je naar ons privacybeleid dat onlosmakelijk verbonden is met deze algemene voorwaarden.


Recht en geschillen - artikel 14

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tot geschillenbeslechting is slechts de Nederlandse rechter bevoegd. Wij verwijzen hiervoor naar De Geschillencommissie: degeschillencommissie.nl


Versie 2023.1