Klachtenprocedure

SchoolvoorCoaching

SVC SchoolvoorCoaching B.V.
Biltstraat 200

3572 BS Utrecht
KvK 28074806.

SVC SchoolvoorCoaching B.V., rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directie, mw. A.M. Tros en de heer M.W.J. Gnodde, verklaart met betrekking tot haar dienstverlening dat het volgende klachtenreglement van toepassing is.

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk bij SVC SchoolvoorCoaching B.V. worden ingediend. Voor de inhoudelijke duidelijkheid geven wij er de voorkeur aan klachten schriftelijk te ontvangen.

De klacht kan betrekking hebben op gedragingen en/of uitlatingen van en/of behandeling door een medewerker van SVC SchoolvoorCoaching B.V. dan wel een door SVC SchoolvoorCoaching B.V. ingeschakelde derde.

Een klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:
- naam en adres van de melder;
- datum van de melding;

- omschrijving van de klacht: uitlatingen, gedragingen en/of handelingen waarover geklaagd wordt.

De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Binnen 10 werkdagen na het indienen van de klacht ontvangt de indiener bericht over de wijze van behandelen van de klacht.

Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien deze betrekking heeft op een uitlating, gedraging of handeling die langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden, of als deze klacht niets te maken heeft met de dienstverlening van SchoolvoorCoaching.

Bij het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager en/of de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de uitlating, gedraging of handeling waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.

De directie van SVC SchoolvoorCoaching B.V. bepaalt per klacht de noodzaak van het aanstellen van een team (klachtencommissie) van ten minste 2 leden, waarbij een van deze leden een onafhankelijke derde. De behandeling van de klacht geschiedt door de directie, dan wel de klachtencommissie, die het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging.

De directie dan wel de klachtencommissie beslist binnen 4 weken nadat de klacht ontvankelijk is verklaard, inzake de klacht.

De uitspraak van de klachtencommissie is voor alle partijen bindend.

Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen dient er van het gesprek een schriftelijk verslag te worden opgemaakt.

De klacht wordt schriftelijk afgehandeld. In het schrijven staat een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van de klacht, alsmede van de eventuele maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

SVC SchoolvoorCoaching B.V. draagt zorg voor een registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.

Dienstverlener verklaart dat hij de verklaring naar waarheid heeft ingevuld.
Opgemaakt te Leiden, januari 2013.