Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden (SVC) SchoolvoorCoaching BV

Algemeen - artikel 1

De voorwaarden zijn geldig voor open en in-company opleidingen en opdrachten die starten vanaf januari 2012 .
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Deelnemer: degene die de opleiding of training daadwerkelijk gaat volgen.
  • Contractant: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleiding of training.
  • Annuleren: de (tijdelijke) opzegging van de opleiding of training door de deelnemer of contractant.
  • Startdatum opleiding of training: de eerste bijeenkomst van de opleiding of training; deze wordt aan de deelnemer per brief medegedeeld.
  • Opleidingprijs: de prijs van de opleiding of training zoals deze op de website van SchoolvoorCoaching vermeld, verminderd met eventuele kortingen.

Alle genoemde bedragen in deze algemene voorwaarden zijn exclusief btw.

Inschrijven - artikel 2

De inschrijving wordt op het moment van ontvangst van het digitale inschrijfformulier door SchoolvoorCoaching aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk aan de deelnemer wordt medegedeeld.

Uitvoering - artikel 3

3.1 SchoolvoorCoaching levert de opleiding of training waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven conform hetgeen daarover op de SchoolvoorCoaching website ten tijde van het startmoment staat vermeld.
3.2 SchoolvoorCoaching is gerechtigd:

  • de opleidingprogramma's tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering;
  • de indeling van de dag- en avondopleidingen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
  • bij onvoldoende aanmeldingen een opleiding of training af te lasten, of aanmeldingen voor een opleiding of training niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen;
  • het aantal bijeenkomsten van een opleiding of training te reduceren, waarbij de prijs hetzelfde blijft en waarbij het aantal bijeenkomsten van de modulen met maximaal 15% wordt teruggebracht;
  • om de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal twee deelnemers te verhogen.

Legitimatie - artikel 4

De deelnemer is verplicht tijdens het volgen van bijeenkomsten een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en dit op verzoek van de docent of van een functionaris van SchoolvoorCoaching te tonen.

Inhalen - artikel 5

De deelnemer kan na een gemiste bijeenkomst betreffende een leergang, het verzoek doen aan SchoolvoorCoaching om dit blok bij een andere groep in te halen, indien dit naar het oordeel van SchoolvoorCoaching mogelijk is. SchoolvoorCoaching is hiervoor niet aansprakelijk.

Examen - artikel 6

SchoolvoorCoaching leidt in sommigen opleidingen/trainingen op voor toetsing door derden. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor deze examens.

Betaling - artikel 7

7.1 Op het digitale inschrijfformulier wordt door de deelnemer aangegeven of de opleidingsprijs (is alleen van toepassing op een leergang) in één keer dan wel in drie gelijke termijnen zal worden voldaan. Indien de contractant een ander is dan de deelnemer dient de opleidingsprijs in een keer voldaan te worden.
7.2 Indien -na facturering door SVC SchoolvoorCoaching BV of SchoolvoorCoaching BV- door deelnemer alsnog een gespreide betaling wordt gewenst, worden er € 125, - aan administratiekosten in rekening gebracht.
7.3 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
7.4 Indien -na facturering door SVC SchoolvoorCoaching BV of SchoolvoorCoaching BV- door deelnemer wijzigingen worden gewenst waardoor SVC SchoolvoorCoaching BV of SchoolvoorCoaching BV genoodzaakt is een nieuwe factuur te produceren, worden er € 125,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Betalingsregeling - artikel 8

Indien de contractant, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij zich uitsluitend schriftelijk wenden tot SchoolvoorCoaching met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien SchoolvoorCoaching met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Dit dient tevens als enig bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.

Wanbetaling - artikel 9

9.1  Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de contractant.
9.2  Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten en examens van SchoolvoorCoaching worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten en de examens vervalt de financiële verplichting ten opzichte van SchoolvoorCoaching niet.
9.3  De overeenkomst met de contractant kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door SchoolvoorCoaching worden verbroken. SchoolvoorCoaching is in dat geval gerechtigd de totale opleidingsprijs aan de contractant in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

Annuleren - artikel 10

10.1 Annuleren van een opleiding of training kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend of digitaal per e-mail.
De datum van de poststempel of de datum van de e-mail geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de digitale bevestiging van SchoolvoorCoaching. De startdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.
10.2 Annulering Open Opleiding:
a. Tot acht weken voor de startdatum van de workshop van de opleiding of training bedragen de annuleringskosten 25%.
b. Tot zes weken voor de startdatum van de workshop van de opleiding of training bedragen de annuleringskosten 50% van de opleidingskosten en 100% van de arrangementskosten van het conferentieoord.
c. Binnen zes weken voor aanvang van de workshop van de opleiding of training bedragen de annuleringskosten 100% van de
opleidingskosten en 100% van de arrangementskosten van het conferentieoord.
10.3 Annulering incompany-trajecten:
a. Tot acht weken voor aanvang van het incompany-traject worden geen kosten in rekening gebracht, behalve reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van de opleiding of training.
b. Tot zes weken voor aanvang van het incompany-traject bedragen de annuleringskosten 50% van de trainingskosten en 100% van de voorbereidingskosten conform uitgebrachte offerte.
c. Binnen zes weken voor aanvang van het incompany-traject bedragen de annuleringskosten 100% van de volledige voorbereidings- en trainingskosten conform uitgebrachte offerte.
10.4 Annulering Personal en Teamcoaching:
Bij annulering binnen zes weken voor aanvang van de gemaakte afspraak: 100% van de kosten.
10.5 Indien de deelnemer komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij SchoolvoorCoaching. SchoolvoorCoaching behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen. De annuleringskosten zullen in een dergelijk geval worden beperkt tot € 250,- administratiekosten en daarnaast 100% van de prijs over de reeds gevolgde en lopende delen van de opleiding of training en de niet te annuleren arrangementskosten van het conferentieoord.
10.6 De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. Artikel 9 en 10 zijn overeenkomstig van toepassing.

Copyright - artikel 11

Van het door SchoolvoorCoaching versterkte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden.
Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SchoolvoorCoaching. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

Aansprakelijkheid - artikel 12

12.1 SchoolvoorCoaching heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van SchoolvoorCoaching is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking beidt, dan is de aansprakelijkheid van SchoolvoorCoaching beperkt tot het bedrag dat SchoolvoorCoaching voor de betreffende opleiding of training in rekening heeft gebracht.
12.2 In het geval SchoolvoorCoaching aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van SchoolvoorCoaching veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Gevolgschade (waaronder inkomsten- en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.
12.3 Voor fouten van door SchoolvoorCoaching ingeschakelde derden is SchoolvoorCoaching alleen aansprakelijk, indien SchoolvoorCoaching bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien.
12.4 Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen een jaar nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.
12.5 De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

Persoonsregistratie - artikel 13

Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van SchoolvoorCoaching en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze opleidingen en trainingen. SchoolvoorCoaching zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Indien betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat direct gerespecteerd.

Recht en geschillen - artikel 14

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tot geschillenbeslechting is slechts de Nederlandse rechter bevoegd.

 

Versie 2015.1