Leergang

Leergang Coaching voor Professionals

Leergang Coaching voor Professionals
Al 17 jaar onze bestseller

Al 17 jaar is de Leergang Coaching voor Professionals de basis voor het succesvol leren coachen op zingeving en resultaat. Je omgeving zal ervaren dat je effectiviteit in gesprekken enorm toeneemt.  Bovendien kun je je certificering behalen als Erkend Coach bij de St!R.

 

Je werkt met jezelf als instrument, dus ga je in deze leergang eerst ontdekken wat je eigen waarden en overtuigingen zijn. Door bewustwording en acceptatie van jezelf en de ander ga je coachen met je hele hebben en houden. Dat maakt je vrij als coach en brengt de gecoachte maximaal in beweging.

 

Aan particulieren kunnen wij onze opleidingen vrijgesteld van BTW aanbieden. Vraag naar de mogelijkheden. 


Investering:  € 6.777 (excl. BTW) inclusief literatuur
Verblijfkosten: € 1.997 (excl. BTW)

Na de Leergang Coaching voor Professionals kun je mensen met werkgerelateerde vraagstukken resultaatgericht coachen vanuit een niet-hiërarchische positie. Je leert interventies op een professionele wijze verantwoorden, en reflecteren op het coachproces vanuit theorie en praktijk. Je verkent je grenzen en mogelijkheden als coach en ontdekt welke stijl van coachen jou het beste past.


Doelgroep

Deze leergang is bedoeld voor organisatieadviseurs, trainers, docenten, coaches, HRM-adviseurs, projectmanagers en leidinggevenden die al enige jaren het ontwikkelingsproces van professionals, medewerkers en cursisten begeleiden. Je werk geeft je de mogelijkheid om resultaatgericht te coachen. Je wilt zelf gecoacht worden in je persoonlijke- en professionele ontwikkelingsproces tot coach, en beschikt over voldoende veerkracht en balans om deze intensieve leergang te volgen. Je bent in staat tijdens de leergang functioneel feedback te geven, vragen en ontvangen. Je werk- en denkvermogen zijn op hbo- of wo-niveau.

 • Je kent jouw persoonlijke normen en waarden en bent in staat op basis hiervan te reflecteren op het coachingsproces.
 • Je zet ratio, intuïtie en gevoel doelbewust in.
 • Je laat of legt de verantwoordelijkheid voor het leerproces en het coachingsresultaat bij de gecoachte.
 • Je herkent en benoemt interactiepatronen tussen de gecoachte en jezelf.
 • Je geeft de gecoachte feedback op zijn gedrags- en denkpatronen en het effect daarvan op de resultaten.
 • Je reageert direct en effectief in het hier-en-nu.
 • Je koppelt tijdens het coachproces de coachresultaten aan de organisatiecontext.
 • Je beschikt over diverse coachinstrumenten en weet wanneer je ze kunt toepassen.
 • Je kunt reflecteren en feedback geven op coachgesprekken met behulp van het  competentieprofiel van St!R.

 

Certificaat
Aan het eind van de leergang ontvang je een SvC-certificaat als je:

 • de competenties van het competentieprofiel van ST!R in voldoende mate beheerst;
 • tijdens de leergang twee coachtrajecten hebt uitgevoerd;
 • in totaal vier reflectieverslagen hebt gemaakt;
 • de opgegeven literatuur hebt gelezen;
 • in je werkstuk blijk geeft van je ontwikkeling als professioneel coach;
 • aanwezig was tijdens het hele programma.

 

De totale studiebelasting in ECTS bedraagt 16.

 

 

Titel ‘Erkend Coach!'
Klik hier voor meer informatie.

In de Leergang Coaching voor Professionals maken we gebruik van het systeemdenken en de psychologie van Jung (zoals werken met het onbewuste). Daarnaast zetten we theorieën en methodieken in zoals:

 • positieve psychologie;
 • werking van hersenen;
 • mindfulness;
 • geweldloze communicatie;
 • transactionele analyse;
 • ervaringsgerichte oefeningen.

 

De Leergang Coaching voor Professionals beslaat in totaal 38 dagdelen over een periode van ongeveer tien maanden, verdeeld over:

 • een ééndaagse workshop 'Biografische analyse vanuit systeemdenken';
 • vier blokken van elk drie dagen inclusief avondprogramma;
 • twee vervolgdagen;
 • een individueel eindgesprek waarin je een persoonlijk advies krijgt over je resultaten en verdere ontwikkeling als coach.

 

Tijdens de leergang vormen de deelnemers leerteams. Deze komen na elk blok minimaal één dagdeel bij elkaar om te oefenen en casuïstiek te bespreken. De data voor deze bijeenkosten staan vermeld bij de uitvoeringsdata, maar deze zijn vrij om te wijzigen met het leerteam. Verder heb je tijd nodig voor literatuurstudie. Je hebt minimaal twee coachtrajecten lopen waarin je coachcompetenties kunt oefenen en ontwikkelen. Na elk blok maak je een kort reflectieverslag en op het eind een werkstuk. Gedurende de hele leergang krijg je feedback van je leerteam en de leergangcoach over je ontwikkeling als coach.

 

WORKSHOP 'BIOGRAFISCHE ANALYSE VANUIT SYSTEEMDENKEN'
Een coach is alleen effectief als hij zijn eigen normen en waarden kent. Daarom begint je professionele ontwikkeling als coach met een biografisch overzicht. Aan het eind van de workshop heb je een beeld van hoe jouw normen, waarden en defensiemechanismen meespelen in je gedrag, en wat het effect daarvan is op anderen.

 

WERKSTUK
Gedurende de leergang maak je een werkstuk waarin je verslag doet van een coachtraject. In dit verslag leg je methodische verantwoording af over je werkwijze en je interventies. Je geeft aan hoe je het coachtraject hebt opgebouwd en reflecteert op jouw eigen ontwikkeling als professioneel coach.


Programma blokken

Doel 

 

 • Je verkent jouw waarden, normen en grenzen en wordt je bewust van je defensiemechanismen, onbewuste strategieën, projecties en gewoontes. Je herkent tijdens coaching het effect daarvan op anderen.
 • Je wordt je bewust van achtergronden en mechanismen die de ontwikkeling van mensen in organisaties bevorderen of belemmeren, en kunt daardoor onderscheid maken tussen coachen, adviseren en hulpverlenen.
 • Je maakt een start met coaching en leert de vier succesfactoren van coaching toepassen.

 

Inhoud

Het zoekproces in je persoonlijke ontwikkeling betekent stilstaan bij jouw waarden, normen en motivatie, en die van de andere deelnemers. Je onderzoekt je 'ijsberg' en de effecten daarvan op anderen. We behandelen in dit blok onder meer:

 • de bepaling van het werkveld en de definitie van coaching;
 • mechanismen als overdracht, tegenoverdracht en projecties;
 • het herkennen van en omgaan met weerstanden, motivatie en drijfveren, zowel bij jezelf als bij anderen;
 • waarden, normen en gewoontes (automatismen);
 • het ontdekken en inzetten van je schaduwkanten;
 • interveniëren vanuit drie posities;
 • de Cirkel van Acht;
 • transformationeel coachen en leren;
 • herkennen van signalen van het lichaam in relatie tot coaching.

 

Werkwijze

Blok 1 draait om ervaringsgericht leren. Naar aanleiding van korte theoretische inleidingen ga je aan het werk met ervaringsgerichte oefeningen en persoonlijke reflectie. Je bedenkt zelf oefensituaties aan de hand van je leerdoelen en oefent met praktijksituaties. De leergangcoach motiveert de deelnemers om elkaar feedback te geven op gedrag en opvattingen.

 

Doel

 • Aan de start van een coachtraject kun je op basis van systeemdenken een analyse maken van de werksituatie en hoe de gecoachte zichzelf klemzet.
 • Je brengt de gedrags- en denkpatronen van de gecoachte in kaart.
 • Je leert interventies doen in het hier-en-nu.
 • Je ervaart hoe je jezelf kunt stretchen en daarmee ook de ander in beweging kunt brengen.
 • Je legt een relatie tussen de gedrags- en denkpatronen van de gecoachte en het gewenste bedrijfsresultaat.
 • Je leert de kennis van de werking van hersenen toe passen in coaching.
 • Je weet de beginselen van positieve psychologie in coaching te integreren.

 

 Inhoud

 • Je leert in dit blok vanuit systeemdenken waar te nemen en te interveniëren. Het gebied van waarnemen is ondermeer gericht op het leren zien van het afwezige. Wat is niet gewoon? Wat doen wij niet? De informatie uit het hier-en-nu van het coachgesprek vormt de basis voor interventies.
 • Het tweede onderdeel is het scala aan interventiemodellen voor coaching, zoals oefeningen met hart, hoofd en brein, het Interventiemodel en diverse technieken om de gecoachte te stimuleren beweging te brengen in zijn overtuigingen en blokkerende opvattingen.
 • Je ontdekt je overlevingsstrategieën en uit welke onvervulde behoeftes die voortkomen.
 • Tijdens het coachen op competentieontwikkeling leer je de professionele ontwikkeling van medewerkers stimuleren, zodat zij mogelijkheden creëren om organisatiedoelen te realiseren.
 • Je gebruikt de Functionele Analyse om een diagnose van een situatie te maken, waarbij de relatie tussen de gecoachte en zijn werksituatie centraal staat.
 • Alle deelnemers meten hun eigen en elkaars coachcompetenties.

 

Werkwijze

Een behoorlijke dosis theorie wordt afgewisseld met het oefenen van coachsituaties, zowel analyserend als praktisch. Naar aanleiding van de theorie maak je analyses van verschillende coachsituaties. Na uitleg van de coachtechnieken oefen je deze in drietallen. De deelnemers activeren elkaars leerproces door onderling feedback te geven op gedrag en opvattingen.

Doel

 • Je ervaart de dynamiek van groepen en leert interventies doen die beweging brengen in een groep of team.
 • Je experimenteert met de verschillende rollen die je hebt in groepen of teams. De rol als teamlid doet een heel ander appèl op je dan de rol als teamcoach.
 • Je krijgt door teamcoaching meer zicht op jouw kwaliteiten en valkuilen in individuele coaching.
 • Je leert de verschillen tussen individuele coaching en teamcoaching.
 • Je leert interactiepatronen in systemen herkennen die het systeem in stand houden of juist in beweging kunnen zetten.
 • Je ervaart de spanning van de verschillende posities: individu, team en leidinggevende versus de resultaten in de organisatie.
 • Je coacht teamleden in het geven, ontvangen en vragen van feedback.

 

Inhoud

Essentieel voor teamcoaching is dat je de teamleden in de coachsituatie de mogelijkheid biedt om verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie in het hier-en-nu. Zo stimuleer je de interactie.

 • Theorieën over teamfasen in samenhang met systeemdenken worden uitgelegd en geoefend.
 • Je ervaart hoe jouw opvattingen over groepsenergie en conflicten van invloed zijn op je coachinterventies.
 • Je krijgt zicht op de randvoorwaarden voor teamcoaching.
 • Je oefent met jezelf positioneren in een groep en word je meer bewust vanuit welke rollen je handelt. Je leert jezelf uit de dramadriehoek halen en interventies doen vanuit de winnaarsdriehoek.

 

Werkwijze

Je oefent met diverse teamsituaties, waaronder startende teams die lichte samenwerkingsproblemen hebben. Deelnemers activeren elkaars leerproces door onderling feedback te geven op gedrag en opvattingen en de invloed daarvan op de werkwijze als (team)coach. De leergangcoach coacht de groep op eigenaarschap van resultaat, inhoud, procedures en samenwerking.

Doel

 • Je integreert de kennis en vaardigheden van blok 1 tot en met 3 in je coachingstijl.
 • Je koppelt de effecten van personal coaching en teamcoaching aan de organisatiecontext, zowel op individueel niveau als op team- en organisatieniveau.
 • Je leert omgaan met verschillen en veranderingen binnen organisaties.
 • Je hebt inzicht in jouw eigen toekomst als coach.
 • Je staat stil bij je drijfveren en loopbaan.

 

Inhoud

 • Je leert coaching inzetten bij organisatieverandering en in het omgaan met complexe problematiek.
 • Je doorloopt de ervaringscirkel en ervaart zo wanneer je in of uit contact bent met jezelf of de coachee.
 • Je zet de puntjes op de 'i' in je leerproces als coach.
 • Je leert omgaan met weerstanden, regressief gedrag, onzekerheden en verschillen in coaching.
 • Je gaat aan de slag met associatieve technieken en leert coachen vanuit het onbewuste.
 • Je plaatst zingevingvraagstukken voor gecoachte, teams en organisatie in een breder perspectief.
 • Je onderzoekt jouw rol als coach in aansluiting op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving.

 

Werkwijze

In dit blok oefen je complexe coachingsituaties waarin mensen vasthouden aan belemmerende opvattingen en moeilijk in beweging komen. Je gaat aan de slag met de achtergronden van rigide denkpatronen, zowel theoretisch als praktisch. Je leert de kracht van je eigen coachstijl inzetten. Een dagdeel wordt besteed aan het werken met diverse associatieve technieken gebaseerd op het gedachtengoed van Jung.

De vervolgdagen staan in het teken van integratie van theorie en praktijk, en het gebruikmaken van coachinginstrumenten in jouw eigen stijl. Tijdens deze vervolgdagen presenteren de deelnemers de resultaten van hun ontwikkelproces. Je geeft elkaar feedback op de leerdoelen.

De leergangcoach reflecteert op jouw ontwikkelingsproces tijdens de leergang, geeft persoonlijke feedback op het bereikte resultaat en geeft advies voor je verdere ontwikkeling als coach.

Peter Slikker
Turner

" Ken uzelve "

“Ken u zelve” staat centraal en je leert jezelf echt wel kennen. En dat is goud waard.

Tom van Rosmalen
Politie Midden- en West-Brabant

" Aanrader! "

Prachtige ervaring die ik anderen zeer aan ga raden!!

Tjally Dankers-Abma
Adviseur project portfolio
Enexis

“In een zeer professionele setting wordt je bewust van je eigen professionaliteit. Veel ervaring en een strategische opzet en structuur maken deze opleiding voor velen een succes. Zo ook voor mij.”

Charlotte van der Moolen
Implementatie manager
Rabobank Nederland Groep ICT

“Ik vond het een zeer mooie, confronterende, verrijkende ervaring om deze opleiding te mogen doen, waardoor ik me daadwerkelijk opgeleid voel om professioneel te coachen. Mijn rugzak is verder gevuld en mijn zelfkennis verdiept.”

Marjolein Roemaat
Docent & Adviseur
Vrije Universiteit

“Bijzonder verdiepende en verrijkende ervaring. Voor mij als coach en ook voor mij als mens/mezelf."

Martijn Klaassen
Teamleider psychologisch advies
Ministerie van Defensie

“Ik dacht mezelf best goed te kennen, maar op meerdere momenten zijn mijn ogen opengegaan en heb ik mezelf (zowel als positieve als negatieve zin) verbaasd."

Jeroen Haverkamp
Afdelingshoofd
SNS Bank

“De visie van SchoolvoorCoaching is veelzijdig & verfrissend. De manier van werken raakt in het hart.”

Marjolein Bourgonje
Projectleider, trainer & Coach
Ministerie van BZK P-Direct

“Je wordt echt uitgedaagd op je eigen ontwikkeling tot professioneel coach worden.”

Gesine Westland
Teamcoach
ASR

"Niet alleen de theorie, maar juist het voelen!"

Marije van Bruggen
Trainee Manager
Delta Lloyd

"Positief! Als je bereid bent om kleur te bekennen en je kwetsbaar op te stellen, brengt de opleiding je meer dan enkel het 'predikaat' coach."

Caroline van Benschop
Product Application Expert
DSM Food Specialities BV

"De opleiding heeft zowel privé als in de werksfeer veel in beweging gezet."

Patricia de Regt
Senior Jobcoach
Essent

"Volg je hart en wordt uiteindelijk degene die je eigenlijk bent".

Serge Hogervorst
Projectmanager ICT
Schiphol Group

"Zaken die zich voordeden in het groepsproces worden niet geparkeerd, maar volop aangegaan. Dit bleek veelal een nog grotere voedingsbodem voor groei dan dingen die je rechtstreeks uit lesstof kunt halen".

Cemile Kirli-Arik
Coach
Triodos Bank

"Ik heb de vraag achter mijn vraag gevonden. Dit heeft mij eindelijk rust gegeven in mijn zoektocht, nu kan ik stappen maken om ermee om te gaan".

Rob Westdijk
Plaatsvervangend Unit Hoofd
KLPD

"Ervaar ruimte in je leven!"

Rosalie van den Hoven-Buise
Teammanager Juridische & Facilitaire zaken
Gemeente Woerden

"Als je de persoon achter de persoon leert kennen weet je wie er voor je staat. Kijk ook in de spiegel".

Dennis van der Pol
Teamleider
Coneco

"In een praktische manier om een ander te coachen door jezelf toe te staan te groeien".

Melina Huyg
HR Procesmanager
Rabobank Nederland

"De leergang is nuttig voor iedereen die met mensen samenwerkt."

Erik Slotboom
Teamleider & Analist
Emplify

"Met stip de meest intensieve en leerzame training die ik ooit gevolgd heb!"

Cindy van IJzendoorn
Adviseur/Consultant
Nieuwe Leidse Communicatie

"De Leergang biedt een helder inzicht in je eigen bagage, hoe het met je gaat en hoe je verder wilt. Eigenlijk een heel waardevolle kennismaking met jezelf en je relatie tot je omgeving.
Veilig en Inspirerend!"

Carla Houben
Mediator/Coach
Mint Mediations

"Persoonlijk en verrijkend"

Martin Kleine Schaars
Productontwikkelaar Schuldhulpverlening
Gemeente Roosendaal

"Het cadeau wat je jezelf met deze opleiding geeft, is groter dan de verpakking!"

Mirjam de Bont
Senior Trainingsacteur/ Coach/ Actrice
Verschillende acteursbureaus

"Het weten komt veel meer vanuit het moment, vanuit het hier-en-nu, in plaats van dat ik het van te voren bedacht heb".

Sonja van Vooren
Afdelingshoofd
Eneco Warmte & Koude

"SchoolvoorCoaching geeft inzicht en brengt beweging."

Ronald van Andel
Hoofd P&O
Hertek

"Beweging, energie en inspiratie creëren door voordurend stil te staan bij jezelf."

Jos Brevink
HRM Adviseur
UWV

"Ruimte voor zoeken naar wat nog kan groeien voorbij goed of fout."

Arnold van der Meulen
Hoofd P&O
Van der Heide Groep

" Verdieping en persoonlijk inzicht "

"De leergang coaching voor professionals heeft mij zeer veel gebracht. Ik ging er naar toe in de veronderstelling dat ik behoorlijk veel technieken zou gaan leren, dat was ook zo, maar het belangrijkste was voor mij de verdieping, het verkrijgen van het persoonlijke inzicht. Johan Cruijff zijn uitspraak: "Je gaat het pas zien als je het door hebt", is wat mij betreft heel erg van toepassing. Coaching smaakt zeker naar meer."
Nienke Bosma
Hr Adviseur/Projectmanager
MeesPierson

" They practise what they preach "

"Het geheim van School voor Coaching ligt voor mij in het feit dat ze daadwerkelijk doen wat ze zeggen: "They practise what they preach", dat klinkt wellicht eenvoudig maar ik vind dat een kunst. Confronteren vanuit compassie, zwaar licht te maken (en andersom), kwetsbaar en krachtg handelen en het inzicht wanneer stimuleren of juist afremmen iemand helpt zijn/haar eigen krachtbronnen aan te spreken. Het mooie vind ik dat je aan alles voelt dat dit geen (verkoop)'truc' of leermethode is maar voortkomt uit diepgewortelde (levens)overtuiging. Dat maakt het echt en daagt uit!"


 

Beschikbaarheid & Locaties

Locatie: Golden Tulip Amersfoort
Start: september 2014
van 12-09-2014 t/m 25-06-2015
Klik hier voor de data en locaties
BIJNA VOL Aanmelden
Locatie: Golden Tulip Amersfoort
Start: oktober 2014
van 08-10-2014 t/m 07-09-2015
Klik hier voor de data en locaties Aanmelden
Locatie: Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum
Start: november 2014
van 07-11-2014 t/m 23-09-2015
Klik hier voor de data en locaties Aanmelden
Locatie: Golden Tulip Victoria
Start: december 2014
van 08-12-2014 t/m 25-09-2015
Klik hier voor de data en locaties Aanmelden
Locatie: Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum
Start: januari 2015
van 14-01-2015 t/m 03-11-2015
Klik hier voor de data en locaties Aanmelden
Locatie: Golden Tulip Amersfoort
Start: februari 2015
van 11-02-2015 t/m 04-11-2015
Klik hier voor de data en locaties Aanmelden
Locatie: Golden Tulip Victoria
Start: maart 2015
van 11-03-2015 t/m 12-01-2016
Klik hier voor de data en locaties Aanmelden
Locatie: Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum
Start: april 2015
van 15-04-2015 t/m 19-01-2016
Klik hier voor de data en locaties Aanmelden
Locatie: Golden Tulip Amersfoort
Start: juni 2015
van 03-06-2015 t/m 11-03-2016
Klik hier voor de data en locaties Aanmelden
Meer informatie
T: [030] 30 35 271
E: svcopleidingen@schoolvoorcoaching.nl
Interview Harry Lina

"Ik ben veel meer naar mijn gevoel en intuïtie gaan luisteren. Mijn hoofd gebruik ik nu om te kijken of het klopt". Lees hier het complete interview met Harry Lina.

Literatuur
Deel deze opleiding
Deel deze opleiding via Social Media: